Klauzule informacyjne dla Klientów oraz Kontrahentów

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Drewnowska Wydawnictwo Filo, ul. Jeżewskiego 3/39, 02-796 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9511814234, Regon: 140460121. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym sklep@filo.com.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, podstawa prawna:
  1. dane niezbędne do realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. dane analityczne i statystyczne – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. celem ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  4. prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń, zapobieganie oszustwom;
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem przy realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające;
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do momentu wyrejestrowania ze sklepu internetowego Filo;
 5. Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.