Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.

Sklep internetowy Filo jest prowadzony przez:

Katarzynę Drewnowską Wydawnictwo Filo, ul. Jeżewskiego 3/39, 02-796 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9511814234, Regon: 140460121.

(dalej: „Wydawnictwo Filo”).

SŁOWNICZEK:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Filo;

Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego Filo, w tym w szczególności dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Filo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Filo, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz dane zamówienia, w szczególności: ilość produktów, dane do faktury, adres i sposób dostawy, formy płatności;

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Puławskiej 314, w którym następuje przegotowywanie zamówień Klientów oraz możliwość odbioru osobistego;

Biuro obsługi Klienta –biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu i adresem mailowym zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego Filo;

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Wydawnictwa Filo podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego;

Moment wydania rzeczy – czas, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona wskazaną na stronie internetowej sklepu;

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy;

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy;

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie;

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy;

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.filo.com.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji w Sklepie Internetowym Filo, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Filo, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Filo, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu i dokonania zakupów niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia multimedialnego: z dostępem do Internetu, z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android, z obsługą plików cookies,
  2. dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem FIRST DATA POLSKA S.A. (właścicielem marki POLCARD), adres siedziby i głównego miejsca wykonywania działalności: al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa (do 31.12.2018 roku), od 01.01.2019 roku: Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, wpisaną do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013.

§2 Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym Filo umożliwia Klientowi:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  3. tworzenie listy zakupów;
  4. przeglądanie historii zamówień;
  5. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Filo należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane adresowe, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sklep, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym Filo, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Filo są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Wydawnictwem Filo umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Filo każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym Filo i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobieranie jakiekolwiek opłaty.
 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się telefonicznie z Obsługą Klienta.

§3 Zawarcie umowy

 1. W celu realizacji złożonego zamówieniaKupujący powinien:
  1. dodać produkt do koszyka,
  2. wybrać sposób dostawy i płatności,
  3. wybrać miejsca doręczenia rzeczy lub wskazania obioru osobistego
  4. potwierdzenie złożenia zamówienia przyciskiem – „Kupuję i płacę”.
 2. Zawarcie umowyz Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówieniaKlienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie  Sprzedającego.
 4. Zawarcie umowyz Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez sklep Filo, o czym Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie po złożeniu zamówienia droga mailową.
 5. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez niego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 6. Wysłanie przedmiotu umowynastępuje w terminie wskazanym na stronie www.
 7. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon bądź faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 8. Sprzedający oświadcza, że nie będą wystawiane faktury VAT na podstawie paragonów dokumentujących zakup Produktów w Sklepie Internetowym po 31 grudnia 2019 r. przez kupujących, którzy nabyli Produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie przekazali danych koniecznych do wystawienia faktury VAT podczas składania zamówienia.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiegonie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumentalub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczeniasą rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedającyponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. W przypadku umowy z Konsumentemjeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej zawartości przesyłki pod kątem kompletności i uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać podczas transportu. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, należy spisać protokół reklamacyjny. Po spisaniu protokołu szkody należy bezzwłocznie poinformować Sklep o zaistniałym fakcie.
 5. Brak protokołu, protokół niekompletny, protokół niepotwierdzający szkody, protokół spisany w terminie późniejszym, niż w momencie odbioru przesyłki może spowodować, że nasza reklamacja u dostawcy usługi spedycyjnej zostanie rozpatrzona negatywnie.
 6. Towary z wadami technicznymi lub uszkodzone podczas dostawy, klient powinien niezwłocznie zgłosić sprzedawcy. W trakcie tego zgłoszenia nasz pracownik uzgodni dogodny sposób wymiany. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub z przerzuconym kosztem nadania bez uprzedniego uzgodnienia.
 7. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Prosimy także dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 8. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny zwracanego produktu.
 9. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Katarzyna Drewnowska Wydawnictwo Filo, ul. Jeżewskiego 3/39, 02-796 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 9511814234 , Regon: 140460121.
 2. Dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Filo w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu Filo, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Filo. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane.
 2. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344) podmiot korzystający ze strony Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.